X
تبلیغات
زولا

computer
دنیا 

به نام خدا
مبانی فناوری اطلاعات


این جزوه خلاصه ای از کتاب لاتین است که من او را به فارسی تبدیل


کردم.

ببخشید که این وبلاگ اغقدر ساده است بعدا درستش میکنم.

فصل اول

بخش اول :


نمونه ها :عبارت از    1- صورت مساله      2- راه حل       3- دستاوردها


که کلاًاین قالب به شکل دهی مسیری برای تفکر درباره مشکلات کسب وکار کمک می کند.

 

·   رقابت شدید جهانی باعث شده که حتی شرکت های بزرگ به دنبال راههایی برای افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها وبهبود ارائه خدمات به مشتریان باشند که بهترین راه استفاده ازسیستم های مبتنی بروب است .

 

·        وب در اقتصاد دیجیتالی بهترین پشتیبانی جهت انتقال به کسب وکار الکترونیکی یا شرکت الکترونیکی است.

 

پردازش شبکه (توزیع شده): کامپیوترها ودیگر وسایل الکترونیکی رااز طریق شبکه های مخابراتی با یکدیگر متصل می کند.

 

دو نوع شبکه داریم  .  1- داخلی        2- خارجی

1-  داخلی : افراد یک شرکت که به اینترنت متصل اند اگر با همتای خود در قسمت های دیگر ارتباط داشته باشند شبکه داخلی پدید می آید .

2-     خارجی : اگر شبکه داخلی یک شرکت با شبکه داخلی شرکت دیگرمرتبط باشد به آن شبکه خارجی گویند.

 

*مجموعه ای ازسیستم های کامپیوتری که مورد استفاده یک سازمان هستند را فناوری اطلاعات می گویند. که امروزه مهمترین فراهم آورنده تسهیلات کسب وکار شده است .

 

اقتصاد دیجیتالی : اقتصادی است که مبتنی برفناوری دیجیتالی باشد و شامل  1- شبکه های ارتباط دیجیتالی (اینترنت ،شبکه های داخلی، شبکه های ارزش افزای خصوصی)  2- کامپیوترها    3- نرم افزارها وسایرموارد مربوط به فناوری اطلاعات

از اقتصاد دیجیتالی اغلب با عناوین چون : 1- اقتصاد اینترنتی  2- اقتصاد جدید   3- اقتصاد وب

 

مدل های کسب وکار دراقتصاد دیجیتالی :

مدل کسب .کارروشی برای انجام فعالیت هایی است که شرکت به واسطه ی آنه برای بقای خود کسب درآمد می کند. طبق این روش شرکت ارزش آنچه مشتریان مایلند برای آن پول پرداخت کنند را بالامی برد.

 

1-    شما قیمت را بگویید : پیشگام این روش پرایس لاین

2-    مناقصه ازطریق مزایده های معکوس : اگر قیمت تنها معیارمورد نظر باشد ،ارزان ترین پیشنهاد برنده خواهد شد.

 

مدل های کسب و          3- بازاریابی واسطه : نشانه تبلیغاتی یک شرکت را در سایت خود قراردادن  

کار درعصردیجیتالی    4- خرید گروهی : تجارت الکترونیکی مفهوم جمع آوری الکترونیکی را در خرید گروهی         

                                     مطرح می نمایید .

                                5- بازارهای ومبادلات الکترونیکی : بازارهای الکترونیکی کارایی تجارت رابالا

                                  می برند  واگردرست مدیریت وسازماندهی می شوند مزایای فراوانی برای فروشندگان

                                     دارد.

                                        1- اقتصاد جهانی ورقابت شدید

 فشارهای کسب    1- فشار بازار   2- نیاز به اقدامات بالادرنگ : امروزه دنیا بسیار سریع در حال حرکت است تصمیما

وکار                                        ت باید سریعاً اتخاذ شوندوسرعت فعالیت ها باید رقابتی باقی بماند.

                                             3- تغییردر ماهیت نیروی کار

                                             4- خریدارن قدرتمند

 این هم جزوه یIT


http://s2.picofile.com/file/7156400963/Scrap.shs.html

این هم آدرس اینترنتی فایل{در بالا}فناوری اطلاعات درمدیریت

 

 

 

 

نام استاد: جناب آقای بهلولی

 

گرد آورنده : m.sherlook

دانشجوی IT

mail: m.sherlook@yahoo.com

 


فهرست 

 

فصل اول :

             بخش اول ................................................................ 1- 3

             بخش دوم ................................................................ 4- 5

فصل دوم :

              بخش اول ................................................................6- 9

فصل سوم :

           بخش اول................................................................... 10- 12

          بخش دوم ................................................................... 13- 15

فصل چهارم :

          بخش اول.................................................................... 16- 17

فصل پنجم :

        بخش اول ..................................................................... 18- 19

       بخش دوم ....................................................................... 20

 


 

فصل اول

بخش اول :

نمونه ها :عبارت از    1- صورت مساله      2- راه حل       3- دستاوردها

که کلاًاین قالب به شکل دهی مسیری برای تفکر درباره مشکلات کسب وکار کمک می کند.

 

·   رقابت شدید جهانی باعث شده که حتی شرکت های بزرگ به دنبال راههایی برای افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها وبهبود ارائه خدمات به مشتریان باشند که بهترین راه استفاده ازسیستم های مبتنی بروب است .

 

·        وب در اقتصاد دیجیتالی بهترین پشتیبانی جهت انتقال به کسب وکار الکترونیکی یا شرکت الکترونیکی است.

 

پردازش شبکه (توزیع شده): کامپیوترها ودیگر وسایل الکترونیکی رااز طریق شبکه های مخابراتی با یکدیگر متصل می کند.

 

دو نوع شبکه داریم  .  1- داخلی        2- خارجی

1-  داخلی : افراد یک شرکت که به اینترنت متصل اند اگر با همتای خود در قسمت های دیگر ارتباط داشته باشند شبکه داخلی پدید می آید .

2-    خارجی : اگر شبکه داخلی یک شرکت با شبکه داخلی شرکت دیگرمرتبط باشد به آن شبکه خارجی گویند.

 

*مجموعه ای ازسیستم های کامپیوتری که مورد استفاده یک سازمان هستند را فناوری اطلاعات می گویند. که امروزه مهمترین فراهم آورنده تسهیلات کسب وکار شده است .

 

اقتصاد دیجیتالی : اقتصادی است که مبتنی برفناوری دیجیتالی باشد و شامل  1- شبکه های ارتباط دیجیتالی (اینترنت ،شبکه های داخلی، شبکه های ارزش افزای خصوصی)  2- کامپیوترها    3- نرم افزارها وسایرموارد مربوط به فناوری اطلاعات

از اقتصاد دیجیتالی اغلب با عناوین چون : 1- اقتصاد اینترنتی  2- اقتصاد جدید   3- اقتصاد وب

 

مدل های کسب وکار دراقتصاد دیجیتالی :

مدل کسب .کارروشی برای انجام فعالیت هایی است که شرکت به واسطه ی آنه برای بقای خود کسب درآمد می کند. طبق این روش شرکت ارزش آنچه مشتریان مایلند برای آن پول پرداخت کنند را بالامی برد.

 

1-    شما قیمت را بگویید : پیشگام این روش پرایس لاین

2-    مناقصه ازطریق مزایده های معکوس : اگر قیمت تنها معیارمورد نظر باشد ،ارزان ترین پیشنهاد برنده خواهد شد.

 

مدل های کسب و          3- بازاریابی واسطه : نشانه تبلیغاتی یک شرکت را در سایت خود قراردادن  

کار درعصردیجیتالی    4- خرید گروهی : تجارت الکترونیکی مفهوم جمع آوری الکترونیکی را در خرید گروهی         

                                     مطرح می نمایید .

                                5- بازارهای ومبادلات الکترونیکی : بازارهای الکترونیکی کارایی تجارت رابالا

                                  می برند  واگردرست مدیریت وسازماندهی می شوند مزایای فراوانی برای فروشندگان

                                     دارد.

                                        1- اقتصاد جهانی ورقابت شدید

 فشارهای کسب    1- فشار بازار   2- نیاز به اقدامات بالادرنگ : امروزه دنیا بسیار سریع در حال حرکت است تصمیما

وکار                                        ت باید سریعاً اتخاذ شوندوسرعت فعالیت ها باید رقابتی باقی بماند.

                                             3- تغییردر ماهیت نیروی کار

                                             4- خریدارن قدرتمند

 

1

 

فشارهای کسب   2 - فشارهای فناوری    1- نوآوری تکنولوژیکی (نوآوری های فناوری وشیوه های منسوخ): اهمیت   

وکار                                                 فناوری دردو عرصه تولید وخدمات رو به افزایش است (فناوری نیروهای                                          

                                                      رقابتی را تقویت می کند.)

                                                     2- حجم انبوه اطلاعات : میزان اطلاعات زیاد ونحوه ی دسترسی به آنها آسان

 


                     3- فشارهای اجتماعی    1- مسئولیت اجتماعی : مسائل اجتماعی که برکسب وکار تاثیر می گذارداز

                                                      محیط فیزیکی گرفته ات سهم شرکت ها درآموزش وپرورش قابل بررسی       

                                                       است .که شرکت هاربرای راه حل این مسائل مایلند پول ووقت خود ،را

                                                         صرف نمایند.

                                                      2- قانون گذاری وقانون زدایی ازسوی دولت : بسیاری ازمسئولیت های  

                                                      اجتماعی به قوانین دولتی درزمینه سلامت ،امنیت،کنترل محیطی وفرست    

                                                       های شغلی برابرمربوط می شوند.

                                                       3- حملات تروریستی وحفاظت در برابرآنها: فناوری اطلاعات وبه   

                                                      خصوص سیستم های هوشمند می توانند نقش بسزایی در عرصه ی حفاظت

                                                       ایفا نمایند.

                                                      4- امنیت داخلی:

                                                      5- مباحث اخلاقی :اصول اخلاقی به معیارهای درستی ونادرستی مربوط

                                                      می شوند واصول اخلاقی اطلاعاتی بامعیارهای درست ونادرست درفعالیت  

                                                      های پردازش اطلاعات مرتبطند سازمان ها باید به اصول اخلاقی مربوط به

                                                       کارمندان، مشتریان وعرضه کنندگان رسیدگی کنند. چون اصول اخلاقی

                                                       می توان نابود کردن تصویریک سازمان وروحیه کارمندان راداردبه همین

                                                         دلیل است که مهم هستند.

                                                         

1-    مدیریت وسیستم های استراتژیک : یک فعالیت واکنش مهم ،توسعه استراتژی نحوه برخورد بافشارها

کسب وکار است وقتی چنین استراتژی به وجود آمد(که نقش حمایتی فناوری اطلاعات رانیزدارد) شرکت می تواند برنامه های تاکتیکی وعملیاتی خود را توسعه بخشد وسیستم های راهبردی خاص تحت پشتیبانی

 فناوری اطلاعات راطراحی کند.

 

2- تمرکز برمشتری : تلاش های سازمانی برای فراهم کردن سیستم برترخدمت رسانی به مشتریان گاهی

تفاوت هایی ایجاد می کندکه باعث جذب وحفظ مشتریان به جای ازدست دادن آنها می باشد.

 

عمده واکنش   3- بهبود مستمر:بسیاری ازشرکت ها بااستفاده ازتسهیلاتی که فناوری اطلاعات در اختیارآنها می گذارد،

 های سازمان    به طور مداوم برنامه های افزایش بهره وری وارتقاء سطح کیفی محصولات رااجرا می کند.

 

                   4- ساختاردهی مجدد فرایندهای سازمانی : فعالیت های انجام شده در راستای بهبود مستمر، سبب محدود

                   شدن اثربخشی آنها درمحیط پرنقش کسب وکار گشته است. بنابرین رویکردی جدید لازم است که ازانها

                   به عنوان مهندسی مجدد فرایندهای سازمان یاد می کند.

 

                  5- تولید سفارشی وتولید انبوه شفارشی :

                  6- اتحاد های کاری :

                  7- کسب وکارالکترونیکی وتجارت الکترونیکی:

 

سازمان مجازی : یکی ازنمونه های جالب اتحاد کاری است که این سازمان ازطریق شبکه های مخابراتی فعالیت می کند ومعمولاً فاقد دفتر مرکزی دائمی است که این سازمان ممکن است موقت یادائمی باشند.

2

 

سازمان مجازی موقت : این سازمان معمولاً پروژه ی مشترکی است که طی آن شرکت ها یک شرکت خاص را جهت انجام ماموریت های ویژه برای دوره ی زمانی محدود ی تاسیس می کنند.

 

سازمان مجازی دائم : برای ایجاد یا دگردآوری مداوم سریع منابع ،طراحی می شود.

 

1-    انواع منابع

            انواع اتحاد:          2- تدارکات مشترک

3- ایجاد ارتباط دائم بین شرکت وتامین کنندگان

4- انجام فعالیت های تحقیقاتی مشترک 

 

سیستم اطلاعات کامپیوتر : یک سیستم اطلاعاتی است  که از فناوری کامپیوتر برای انجام همه یا بخشی از فعالیت های کاری خود استفاده می کند.

 


1-    سخت افزار:

2-    نرم افزار : مجموعه ای از برنامه ها که سخت افزار را قادر به پردازش می کند.

3-    پایگاه داده : مجموعه ای از فایل ها ، جداول ، ارتباطا ت وسایر موارد مرتبط به هم است که دادهها وروابط بیشان را ذخیره می کند.

اجزای یک       4- شبکه : یک سیستم ارتباطی است امکان تسهیم منابع بین کامپیوترها ی دیگررا فراهم می کند.

   سیستم          5- رویه ها: مجموعه ای ازدستورالعمل هاست که درباره ی چگونگی ترکیب موارد بالا جهت پردازش

اطلاعات           اطلاعات وتولید خروجی مورد نیاز ، به کار می رود.

                    6- افراد : کسانی که با سیستم کار می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

بخش دوم از صفحه 46به بعد

 

شکست های سیستم های اطلاعات : این سوال احتمالاً ایجاد می شود که آیا استفاده از فناوری اطلاعات همیشه موفقیعت آمیز است؟ قطعاً این طور نیست برای مثال یکی اززمینه های شکست مربوط به شرکت های را کام است .طبق آنچه باروا بیان می کند علت شکست در تجارت الکترونیکی این است که بسیاری ازمدل هایی که مورد استفاده قرارمی گیرند کاملاًمحدود هستند.

 

توسعه وروندهای فناوری اطلاعات : به ویژه حرکت به سوی کامپیوتر مبتنی بر وب ،نرم افزارهای بی سیم وسیستم های هوشمند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

  این روند ها به دو دسته تقسیم می شوند : پردازش عمومی  و پردازش شبکه ای

 

نسبت هزینه عملکرد تراشه ها : بهبودی با ضریب حداقل 100: تا حدود 10 سال دیگر یک کامپیوتر با همین قیمت فعلی حدوداً50 بار قدرتمندتر خواهد بود (از نظر سرعت پردازش ،حافظه) هزینه های نیروی کارتقریباًدو برابرمی شود.

 

محیط شی ء گرا اجزا وخدمات وب: یک محیط شی گرا شیوه ای ابتکاربرای برنامه نویسی واستفاده از کامپیوترهاست

که هزینه های ساخت ونگهداری سیستم اطلاعات را تا حد زیادی کاهش می دهد.

 

پردازش کوانتومی : محققان در نظر دارند تا از حالت پایه کوانتومی ماده به عنوان واحد بنیادی پردازش استفاده کنند.

                  

فناوری نانو: که این کامپیوترها که برمبنای کریستال ساخته شده اندهنوزدر مرحله آزمایش هستند وبه قدری کوچکترکه آنها را می توان در بافت لباس جای داد.

 

پردازش توزیع شده وشبکه ای :فناوری پردازش توزیع شده وشبکه ای کاربران راقادر می سازد تا بااستفاده از شبکه داخلی واینترنت با کاربران دیگر درارتباط باشند . قدرت شبکه ها توسط قانون  محاسبه شده است.

 

 فناوری های مبتنی برشبکه :

اینترنت  وب:تعداد کاربران از حدود 50 میلیون  نفر در سال 997 به 47 میلیارد نفر در سال 2007 خواهد رسید.تجهیزات بی سیم متصل به اینترنت و یکپارچگی تلویزیون و کامپیوتر باعث شده که اینترنت بتواند به هر خانه و شرکت و... راه پیدا کند.

 

شبکه های داخلی و خارجی:با توسعه مفاهیم شبکه داخلی و استاندارد شدن سخت افزار و نرم افزار های پشتیبانی کننده آنرا منطقی است تصور کنیم سازمانهای بسیاری در آینده از شبکه های داخلی برای ارتباط  داخلی استفاده می کنند.

 

تجهیزات سیار و تجارت سیار:تجارت سیار-تجارت الکتریکی از طریق تجهیزات سیارات براساس پژوهشهای به عمل آمده توسط محققان تحقیقاتی این ضعف انتظار می رود که تعداد کاربران تجارت سیار از حدود 95 میلیون نفر در سال 2003 به 7/1 میایارد نفر برسد.

 

پردازش فراگیر:آنچه شدیدا با تجارت سیار و شبکه های بی سیم عجین شده است پردازش فراگیر است که در کامپیوتر به عنوان بخشی از محیط به حساب می آید.

 

شناسایی فرکانی رادیویی:در شناسای فرکانس رادیویی از نشانه های کوچکی استفاده می شود که حامی پردازش گر و آنتن بوده و امکان برقراری ارتباط با مرکز شناسای را دارد.

 

4

درگاه سازمانی:درگاه سازمانی وب سایت شرکتی است که به عنوان دروتزه داده ها و اطلاعات و دانش سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

سازمانهای شبکه ای:اجزا و فناوری های متنوئی که معرفی می شوند می توانند در یکدیگر ادقام شوند و شبکه ای در سازمان ایجاد کنند .این شبکه سازمانی یکپارچه است که ارتباط  سازمان را با همه ی شرکا برقرار می کند.

 

کاپیوتر شبکه:در سال 1997 کامپیوتر شبکه معرفی شد این گامپیوتر فاقد دیسک سخت است و توسط یک واحد پردازش مرکزی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

 

شبکه های نوری:شکل گیری شبکه های نوری یک انقلاب اسای در فناوری شبکه است.این نوع شبکه ها شبکه های مخابراتی با ظرفیت بالای هستند که که سیگنالهای موجود در شبکه را به طیف رنگی نور تبدیل کرده و از طریق رشته های فیبر نوری منتقل می کنند.

 

شبگه های ذخیره سازی: ابزارهای ذخیره شبکه ای به شبکه های سازمان متصل شده و از طریق برنامه های سازمان قابل دسترسی اند.

 

خد مات وب:با استفاده از نرم افزارهای جهانی کارییش ساخته که خدمات وب نیز نامیده می شوند.بزودی کاربران کامپیوتر قادر به یکپارچه سازی بسیار سریع ترو ارزان تر از برنامه های کاربردی فرآیندهای کاری وپایگاهای داده در انواع برنامه های کاربردی خواهند بود.

 

چرا باید در باره فناوری اطلاعات بیاموزیم؟

مهمترین نقش فناوری اطلاعات تسهیل فرآیند و فعالیت های سازمان  است که با گذشت زمان اهمیت بیشتری خواهند یافت.واضح است که اگر شما چگونگی ساخت و استفاده از سیستم های اطلاعات موفق را بدانید در شغل خود موثر خواهد بود.

فناوری اطلاعات موقعیت های شغلی بسیاری را خلق می کند.تقاضا برای استخدام کارمندان فناوری اطلاعات مانند برنامه نویس و تحلیل گر سیستم و طراح قابل توجه است و ... .

تخصص در زمینه مرتبط با فناوری اطلاعات بسیار ارزشمند است.برای نمونه حقوق فارغ التحصیلان لیسانس رشته mis در شروع کار بالاترین حقوق  در بین تمام فارغ التحصیلان  حوزه کسب و کار خواهد بود.

در آخر اینکه مذیت دیگر مطالعه ی فناوری اطلاعات این است که می تواند در آینده سازمان سهیم باشد.   

 

 

               

                              

                                                                  SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

 

 

 

                          

 

                                           

5

 

فصل دوم : فناوری اطلاعات از صفحه 87 تا 122

بخش اول :

1-    سیستم های اطلاعات مفاهیم وتعاریف              

2-    طبقه بندی وسیر تکامل سیستم های اطلاعات

3-    سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کاربردی

مباحث فصل دوم:          4- چگونگی پشتیبانی فن آوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی

5-    چگونگی پشتیبانی فن آوری اطلاعات اززنجیره ی تامین

 

 

1-    تعریف سیستم اطلاعات : سیستمی که قادر به گردآوری ،پردازش ،ذخیره، تحلیل و                                      انتشاراطلاعات برای هدفی خاص است می گویند.

سیستم های اطلاعات :    2- تعریف برنامه کاربردی : یک برنامه کامپیوتری است که به منظور پشتیبانی ازیک کار                                         خاص یا یک فرآیند سازمانی یا در بعضی مواقع یک برنامه کاربردی دیگر طراحی می شود.

2-    تعریف سیستم دپارتمانی : به مجموعه برنامه های کاربردی در یک دپارتمانی  

   معمولاًسیستم اطلاعات دپارتمانی می گویند.   مثل :سیستم اطلاعات منابع انسانی.

 

  داده : اقلام دادن به توصیف ابتدایی ازاشیاء رویدادها، فعالیت ها وتراکنش هایی که ثبت ،دسته بندی وذخیره شده ولی برای هدف خاصی سازماندهی نشده اند می پردازد.اقلام داده ممکن است عدد، حرف، شکل صدا یاباشد .پایگاه داده :شامل داده هایی است که با هدف بازیابی سازماندهی شده اند.

مفاهیم سیستم اطلاعات :    اطلاعات : دادهی که به گونه ای سازماندهی شده که برای گیرنده مفهوم وارزش دارد. اقلام داده معمولاً توسط نرم افزارهای کاربردی  به اطلاعات تبدیل می شوند.

                                       دانش : تشکیل شده از داده یا اطلاعات است که به منظور انتقال تجربه آموخته ها ومهارتها سازماندهی شده وبرای حل مشکل جاری یا انجام یک فعالیت به کارگرفته می شوند. 

                                   

   1-سیستم های کارکردی (بخشی): اصلی ترین سیستم های اطلاعاتی کاربردی پیرامون ادارات وبخش های سنتی نظیر بخش تولید، حسابداری، مالی، بازاریابی ومنابع انسانی سازماندهی می شوند.

 

تعریف سیستم پردازش تراکنش (tps): سیستم ویژه ای که دچارتمان های متعدی را در برمی گیرد راگویند این سیستم وظایف معمول وپرتکرار را انجام می دهد که برای سازمان بسیار مهم هستند.

 

طبقه بندی برمبنای سطوح سازمانی :    2- سیستم اطلاعات سازمانی :در حالی که سیستم اطلاعات یک بخش مربوط به   حوزه کاری همان بخش است اما می تواند سیستم های اطلاعاتی تمام سازمان ویا چندین اداره را سرویس دهی کند.این سیستم های اطلاعاتی به همراه برنامه های کاربردی شان سیستم اطلاعاتی سازمان .  مانند برنامه ریزی منابع سازمان

 

                                                    3- سیستم های بین سازمانی : برخی سیستم های اطلاعات دو یا چند سازمان را به هم مرتبط می کنند که سیستم های بین سازمانی نام دارند.سیستم اطلاعات بین سازمان نقش اصلی را درکسب وکارالکترونیکی وپشتیبانی زنجیره تامین ایفا می کند .

6

طبقه بندی بر مبنای نوع پشتیبانی : در این طبقه بندی هدف نوع پشتیبانبی است بدون در نظر گرفتن حوزه کاری.

   تکامل سیستم های پشتیبانی :        

                                     

1- تعریف سیستم پردازش تراکنش : اولین نرم افزارهای کاربردی ،وظایف تکراری، پرحجم وپردازش تراکنش هارا انجام می دادند.

 

 2- تعریف سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) : همگام با کاهش هزینه پردازش وافزایش قابلیت کامپیوترها نسل جدیدی ازسیستم های اطلاعات به نام  mls به وجود آمده کار این سیستم ها اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از تصمیم گیرهای روزمره درزمینه های گوناگون کاری را جمع آوری سازماندهی وخلاصه ونمایش می دهد.

 

3- تعریف سیستم های تصمیم یار(DSS) : رشد توانایی های پردازش وکاهش هزینه ها پشتیبانی از برخی برنامه های غیر معمول را توجیه کرد که dss را به وجود آورد .هدف dssایجاد یک پشتیبانی کامپیوتری برای تصمیم گیری های نا متعارف وپیچیده ،توسعه یافت .

 

4- تعریف پردازش کاربران نهایی (EUC): در این دوره تحلیل گران ومدیران قادربه استفاده ازسیستم روی میز کارشان شدند. 

 

 


پشتیبانی DSS در دوجهت توسعه یافت :            1- برای مدیران رشد (سیستم پشتیبانی مدیران ارشد)ESS

                            2- برای کسانی که گروهی کار می کنندGSS

 

 5-  تعریف سیستم های پشتیبان هوشمند( ISS ) :علاقه به برنامه نئویسی کامپیوتری با هدف حل هوشمند مشکلات منجر به ایجاد برنامه های تجاری با نام ISS   شد.

 

 6- تعریف سیستم های خبره(ES): ISS ها شامل ES  می شوند که مجموعه دانش افراد ماهر ومتخصص رادراختیار افراد غیرمتخصص قرار می دهند ونسلی جدید از سیستم های هوشمند را که قابلیت های یادگیری ماشینی داشته وقادر به درس گرفتن از مسائل نوشته اند را ایجاد می نماید .

 

7- تعریف سیستم های دانشوری: اقتصاد بیش از پیش دانش محور است پس سیستم های دانشوری با هدف پشتیبانی از ایجاد گردآوری ،سازماندهی ، ترکیب وانتشار دانش سازمان به وجود آمده اند. مانند : واژه پرداز ،مدیریت اسناد و.........

 

8-تعریف انبار سازی داده ها: ابداع مهمی است که در زمینه تکامل سیستم های پشتیبان به وجود آمده انبار داده پایگاه داده ای است که با هدف پشتیبانی از dss،ESS ، سایر فعالیت های تحلیلی وبرای کاربردهای طراحی شده است . بخشی از هوشمندی کسب و کاربه کارگیری انبار داده است . هوش تجاری ،شامل گرد آوری وکاربردهای زیاد داده به منظور کاوش یا تحلیل به وسیله  DSS ، ISS  می با شد .

 

9-تعریف سیستم پردازش سیار: جدیدترین سیستم پشتیبانی در سازمان است .پردازش سیستم سیار تمام کارمندانی را که بخشی از وقتشان را خارج از محدود فیزیکی سازمان می گذارنند پشتیبانی می کنند. این کارمندان می توانند از PDA ، تلفن همراه ودیگر وسایل قابل اتصال به اینترنت استفاده می کنند.

 

 سیستم های پردازش تراکنش در مقابال سیستم های اطلاعات کارکردی :

1-    تکامل سیستم های پشتیبان : سیستم پردازش تراکنش به کنترل گردآوری ،ذخیره ، پردازش وانتشار تراکنش های اساسی سازمان می پردازد . این سیستم داده مورد نیاز بسیاری از برنامه های کاربردی از جمله سیستم های DSS  را تامین می نماید. بعضی مواقع چندین TPS در یک سازمان وجود دارند.

 

7

    نمونه از سیستم پردازش تراکنش :

1-  خرده فروشی ها : داده از نقطه فروش به سمت یک انبار داده می رود فروش باعث کاهش سطح موجودی و افزایش نقدینگی در سازمان می شود. داده های TPS به وسیله ابزار داده کاری تحلیل وبررسی می شود .

2-  بانکداری : TPS هاشامل حوزه های مربوط به سپرده هاو برداشت هامی شود (مشابه سطوح موجود ی در خرده فروشی) آن ها انتقال پول از حسابی به حساب دیگر در همان بانک یا بانک های دیگر را در بر می گیرد .

 

تعریف سیستم های کارکردی اطلاعات مدیریت : TPS کارهای پر حجم وتکراری را انجام می دهنددر حالی که سیستم های کارکردی کارهای موردی وپر تکراررا انجام می دهند.برای نمونه بخش مربوطبه منابع انسانی افراد را استخدام راهنمایی وآموزش می دهند.

چگوننگی پشتیبانی فناوری اطلاعات ازفعالیت های سازمانی: راه دیگرطبقه بندی سیستم های اطلاعاتی برمبنای فعالیت های است که انجام می دهند.

 


طبقه بندی فعالیت ها :     1- فعالیت های عملیاتی : شامل فعالیت های روزمره یک سازمان مانندتقسیم وظایف بین

                                        کارمندان و........می شود.

                                 2- فعالیت های مدیریت : فعالیت های مدیریتی ،که فعالیت های یا تصمیمات تاکیدی نیز

                                  می شوند به طورکلی به فعالیت های مدیریت میانی مانندبرنامه ریزی کوتاه مدت ،سازمان

                                         دهی وکنترل می پردازند.

                                    3- فعالیت های استراتژیک : تصمیماتی هستند که به شرایطی که می توانند تغییرات مهمی                    

                                        را ایجاد کند می پردازند فعالیت های استراتژیک از راه دور دیگر نیز به سازمان کمک                                                                      

                                         می کند.

تعریف زنجیره تامین وچگونگی پشتیبانی فن آوری اطلاعات از زنجیره تامین :

تعریف زنجیره تامین : یک مفهوم کلی است که جریان مواد ،اطلاعات ،نقدینگی وخدمات را از تهیه کنندگان مواد خام در کارخانجات وانبار گرفته تا مشتریان نهایی توصیف می کند.

  

1-    زنجیره تامین با لایی: این بخش شامل فعالیت های یک شرکت تولیدی به همراه تامین          

کنندگان ردیف اول خود وارتباط آن ها با تامین کنندگان ردیف دوم شان می شود. در یان بخش فعالیت اصلی ،تهیه وتدارک است .

قسمت های زنجیره تامین  2- زنجیره تامین پایینی : این بخش شامل تما م اقداماتی می شود که به منظور انتقال      

                                   محصولات به مشتریان نهایی صورت می گیرند. این بخش شامل توزیع ،انبارداری، انتقال  

                                    خدمات پس از فروش می شود.

                                3-زنجیره تامین داخلی : این بخش کلیه فرایندهای استفاده شده در تبدیل ورودی های دریافت  

                                   شده از تامین کنندگان به خروجی سازمان را در برمی گیرد.

 


1-  پشتیبانی از زنجیره تامین داخلی : این پشتیبانی شامل TPS ودیگرسیستم های اطلاعاتی درسطح سازمان می شود وتمامی سیستم های اطلاعات کار کردی را در برمی گیرد.

2-  پشتیبانی از زنجیره تامین بالایی: اصلی ترین حمایت IT از زنجیره تامین بالایی ،بهبود اقدامات تدارکات وارتباط با تامین کنندگان است

پشتیبانی ITاز

زنجیره تامین                                                          1- پشتیبانی فعالیت های مدیریت ارتباط لا مشتریان مثل یک                                      

3-    پشتیبانی از زنجیره تامین پایینی      مرکز تلفن

                                                 2- پشتیبانی ازقبول سفارش وارسال آن برای مشتریان

4- مدیریت زنجیره تامین ITدو نوع راهکار نرو افزار دارد:

  1-  نرم افزار  برنامه ریزی منابع سازمان که به مدیریت روابط داخلی وخارجی با شرکای تجاری    

      کمک می کند

                          2- نرم افزار مدیریت زنجیره تامین که در تصمیم گیری های مربوط به بخش های داخلی وارتباط با      

                          بخش های خارجی کاربرد دارد.

8

                                                                                                                                                                     

   زیر ساخت ومعماری سیستم های اطلاعات :

 

1-    تعریف زیر ساخت : شامل امکانات فیزیکی خدمات ئومدیریت است که از تمامی منابع پردازش مشترک در سازمان پشتیبانی می کند . 5جزء اصلی زیر ساخت  :       1- سخت افزار                2- نرم افزار                                  

                                                                      3- شبکه وامکانات ارتباطی     

                                                   4- پایگاه های داده        5- کارکنان مدیریت اطلاعات

 

2-    تعریف معماری فناوری اطلاعات : یک ننقشه وطراح سطح بالا از دارایی های اطلاعاتی سازمان است که شامل طرخ فیزیکی بنایی است که سخت افزار در آن قرار داده ساخت معماری IT فرایندی دوره ای است که از معماری سازمان برگرفته  می شود.

 

3-      تعریف معماری سازمان : به تشریع برنامه ها ،چشم اندازها ،اهداف ومشکلات سازمان واطلاعات مورد نیاز برای تحقق وپشتیبانی به آن ها می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

فصل سوم

بخش اول:

 


1-    مروری بر اینترنت و وب

2-      وب جهان گستر و وب               

پردازش شبکه:       3- پیدایش برنامه های در اینترنت:حضور- تجارت الکتریکی- همکاری- یکپارچگی

                            4- گروهای مختلف نرم افزارهای کاربردی دراینترنت:کشف - ارتباط - همکاری

 

زیر ساخت پردازش شبکه:

 1- شبکه های داخلی:شبکه ای که برای تا مین نیازهای اطلاعاتی داخلی شرکت با استفاده از ابزار و مفاهیم اینترنت طراحی شده است.

2- شبکه  خارجی:نوعی دیگر از زیر ساخت  که شبکه های داخلی سازمانهای مختلف را به هم وصل می کند.

 

نقش عوامل نرم افزاری اینترنتی:  موتور جستجو(گوگل)- فهرست(یاهو)– عوامل حامی مرو وب– عوامل سوالات رایج

 

 موتورهای جستجو و عوامل های نمایه ساز هوشمند: پیمایش وب– بازیابی– کشف اطلاعات – تائید پیوندها – آمار سازی

 

اطلاعات و درگاهای سازمانی: با افزایش استفاده از شبکه های داخلی و اینترنت سازمانهای ازیلدی با سر ریز اطلاعات در سطوح مختلف مواجه شدند.

 

درگاه: دروازه ی مبتنی بر وب است که به روی اطلاعات و دانش در پرئازش شبکه هی گشوده می شود.

 

درگاه اطلاعات: نقطه دسترسی واحدی به اطلاعات حساس داخلی و خارجی سازمان است که می تواند با نیازهای کاربران تطابق پیدا کند.

 

1-    درگاه های تجاری: برای گروههای مختلف محتوا ارائه نموده و رایج ترین درگاه در اینترنت است.

 

2-    در گاه های انتشاراتی: برای گروه ها با علایق ویژه طراحی شده.

 

3-    درگاه های شخصی: اطلاعات فیلتر شده را برای افراد در نظر می گیرند.

 

4-    درگاه های پیوسته: از جوامه ای مانند گروه های احزاب و سیاسی پشتیبانی می کنند.

 

5-    درگاه های سیار: درگاه های هستند که توسط تجهیزات سیار قابل دسترسی هستند.

 

6-    درگاه های صوتی: درگاه های وب همراه با رابط صوتی هستند(تلفن)

 

7-    درگاه های سازمانی : محتوای غنی را در سطح نسبتا کوچک جوامع سازمان و شرکایشان هماهنگ می کنند.

 

انواع درگاه های موجود د رسازمان:

1-    درگاه های برای تامین کننده گان:تامین کنندگان می توانند با استفاده از درگاه های سازمانی موجودی خود را مدیریت کنند.

2-    درگاه های برای پشتیبان: مشتریان می توانند از درگاه وب محصولات خود را سفارش دهند.

 

3-    درگاه های برای کارکنان: برای آموزش و انتشار اخبار و اطلاعات استفاده می شود.

10

 

4-    درگاه های سر پرستان: این درگاه کنترل کل فرایند مدیریت نیروی کار را به مدیران و سر پرستان می دهد.

 

ارتباط: 1- مردم به مردم – مردم به ماشین – مردم  و ماشین با ماشین

 

عوامل تعیین کننده کاربردهای فناوری اطلاعات برای ارتباطات:

 

1-شرکت کنندگان : تعداد افرادی که اطلاعات را فرستاده و دریافت می کنند می توانند از 2 یا چندین هزار نفر باشند

2-ماهیت منابع و مقاصد: مانبع و مقاصد اطلاعات می تواند شامل مردم و پایگاه داده و ... باشد.

 

3-رسانه : ارتباط می تواند شامل یک یا چندین رسانه ی مورد پشتیبانی فناوری اطلاعات مثل متن وصوت ... باشد

 

4- مکان : فرستنده ها و گیرند ه هامی تواننددر یک اتاق یا در مکان های مختلف باشند.

 

5-    زمان : می توان پیام ها را در یک زمان معین فرستاد.=>ارتباط همزمان از طریق تلفن – ارتباط غیر همزمان

 

چهار چوب زمانی / مکانی :

1-    زمان یکسان / مکان یکسان 2- زمان یکسان / مکان متفاوت 3- زمان متفاوت / مکان یکسان 4- زمان متفاوت / مکان متفاوت

 زمان یکسان / مکان یکسان : در این حالت شرکت کنندگان در یک مکان ملاقات رو در رو دارند.

 

اتاق های گفتگوی الکترونیکی : گفتگوی الکترونیکی به ساختاری اطلاق می شود که ا زطریق آن شرکت کنندگان فورا پیام ها را با یکدیگر تبادل کنند.

 

ارتباط صوتی : طبیعی ترین ارتباط صوت است.

 

شرح حال نویسی مبتنی بر وب : اینترنت فرستی فراهم می کنند که افراد نوشته های شخصی خود را  با استفاده از فناوری ومسوم وبلاگ نویسی یا بلاگ نویسی منتشر کنند.

 

ماهیت کار گروهی : کار گروهی اساس بعضی از پروژه ها یساختار دهی مجدد فرایند کسب و کار الکترونیکی است.

 

همکاری مجازی : به فناوری های دیجیتالی گفته می شود که سازمانها یا افراد قابلیت همکاری در برنامه ریزی و طراحی و توسعه و مدیریت و... را می دهد.

 

مزایای سرویس گیرنده / سرویس دهنده : پردازش در این معماری در محدوده کاری مثل (بخش) قابل اجراست و هدف از این معماری حداکثر نمودن استفاده از منابع کامپیوتر است.

 

پردازش سلزمانی : یک معماری سرویس گیرنده است که امکان ارتباط را در تمام تقاط سازمان بر قرار می کند.

 

ما با ترکیب سرویس گیرنده / سرویس دهنده و دسترسی گسترده به داده ها می توانیم یک محیط پردارش  منسجم و انعطاف پذیر و پر قدرت را فراهم می کند.این معماری پایه و اساس معماری سیستم مبتنی بر وب است.

 

سیستم های قدیمی : سیستم اطلاعاتی کهن هستند که بخشی از سیستم  پردازنده مرکزی ویا سیستم های توضیع شده هستند که نقش اصلی را در آن ایفا می کنند.

11

 

معماری هم سطح : نوعی شبکه است که در آن هر گامپیوتر سرویس گیرنده  فایل ها و منابع کامپیوتر ( مانند توان پردازش ) را مستقیما به دیگران به اشتراک می گزاریم.

 

معماری هم سطح شامل دو بعد است : 1-اشتراک مستقیم فایل های دیجیتال 2- اشتراک گزاری توان پردازش کامپیوتر

 

امتیازات معماری هم سطح در برابر معماری سرویس گیرنده / سرویس دهنده :

  1-احتیاچ نداشتن به مدیر شبکه 2- راه اندازی و نگهداری سریع و کم هزینه شبکه 3- بهروری بالاتر

 

سیستم های مبتنی بر وب : تمامی تکنولوژی های جدید مبتنی بر مفهوم سرویس گیرنده / سرویس دهنده هستند و تبدیل سیستم های موجود به مبتنی بر وب آسان و سریع است. شبکه های اصلی ارتباط در محیط وب و اینترنت و شبکه داخلی و خارجی هستند.

 

شبکه داخلی : مفهوم شبکه داخلی محصول پیشرفت طبیعی ترکیب سازمان و اینترنت است.

 

درگاه سازمانی : وب سایتهای هستند که امکان دسترسی به اطلاعات سازمان را از یک نقطه فراهم می کنند آنها اطلاعات را زا فایلهای متعدد گردآوری کرده و به عرضه می کنند.

 

شبکه خارجی : چندیدن شبکه داخلی را از طریق اینترنت با افزودن یک روش امنیت ودر صورت افزودن کارکردهای جدید به یکدیگر متصل می کنند .با استفاده از شبکه های خارجی دو یا چند سازمان اطلاعات شان را به شکل کنترل شده در می آورند.

 

مهمترین اجزاء تجارت الکتریکی مبتنی بر وب :

 

1-    بازارهای الکترونیکی : از طریق وب قابل دسترسی اند و به سرعت در حال شکل گیری هستند.

 

2-    تجارت سیار:تجارت خریدوفروش کالاوخدمات درمحیط بی سیم وبااستفاده ازوسایل بی سیم مانند تلفن همراه وpda

      3- وب سازمان : محیطی آزاد برای مدیریت و انتقال نرم افزارهای وب است.

 

محیط  های جدید پردازش :

    1-پردازش اشتراک عمومی 2- پردازش آبومانی 3- پردازش گره ای 4- پردازش فراگیر

 

خدمات وب : برمانه ای پیمانه ای مستقل و خود توصیف گر ویژه مشتری و سازمان هستند که از طریق اینترنت منتقل شده و کاربران می توانند با هر وسیله ای از کامپیوتر های شخصی گرفته تا گوشی های همراه آنها را انتخاب و با یکدیگر ترکیب می کنند.

 

این سیستم بوسیله  مجموعه ای از استانداردها و پروتکل های مشترک به سیم های متفاوت اجازه می دهند تا با یکدیگر به منظور تقسیم داده ها و خدمات صحبت کنند.( یعنی داده ها و خدمات را به اشتراک بگذارند بدون آنکه نیاز به انسان برای  ترجه ی گفتگو باشد.

 

مدیریت منابع اطلاعات : یک سازمان پیشرفته صاحب منابع اطلاعاتی زیادی است.

فراهم آوری و عملیات و ایمنی و نگهداری سیستم  اطلاعات هزینه ی قابل توجیهی در بر دارد. بنابر این مدیریت آنها ضروریست.

 

قسمتهای اصلی سیستم های اطلاعاتی:

1-سخت افزار 2- نرم افزار 3- پایگاه داده 4-  شبکه 5- روال ها 6- تسهیلات امنیتی و ساختارهای فیزیکی

12

وظیفه ی مدیریت منابع اطلاعات بین دو موجودیت سازمانی :1-بخش سیستم اطلاعات ISD  که موجودیت سازمان است. 2- کاربران نهایی که در سطح سازمان پیدا کرده اند.

بخش دوم  :

 

شبکه های همکاری:

بطور نسبی همکاری در میان اعضای زنجیره تامین مخصوصا آن که به یکدیگر نزدیک هستند صورت می گیرد(مثلا بین تولید کننده و توضیع کننده و یا توضیع کننده و فروشنده).و با وجود شرکای بشتر تمرکز اصلی جریان اطلاعات و محصول بین نقاط موجود در زنجیره تامین است.نتیجه همکاری سنتی زنجیره تامین یکپارچه عمودی است.

 

موانع همکاری الکترونیکی و تجارت مشترک :

علاوه بر نفع زیاد همکاری الکترونیکی و تجارت مشترک بسیار آهسته پیش می رود.دلایلی که ذکر شده اند از این قرار است که :دلایل تکنیکی از قبیل یکپارچه سازی و استانداردها و شبکه های دغدغه های مربوط به امنیت و حریم حضوری در رابطه با اینکه چه کسی به اطلاعات در پایگاه داده ی ذخیره شده دسترسی داشته باشد و آن را کنترل کند.

 

فناوری های جریان کار :

جریان کار عبارت است از :حرکت اطلاعات د رطول زنجیره ای از مراحل که روال های کاری سازمان را می سازد.

 

مدیر جریان کار :

خودکار سازی جریان های کاری است تا سندها یا کارها از شرکت کننده ای به شرکت کننده ای دیگر طبق قوانین سازمان منتقل شوند.فعالیت های جریان کار عبارت اند از:تعیین مسیر و نظارت شغلی و تصویر برداری اسناد و مدیریت اسناد و بهینه سازی زنجیره تامین و کنترل کار است.

 

گروه افزار :

گروه افزار به محصول نرم افزاری اطلاق می شود که گروهی از مردم که دارای کار یا هدف مشترک  بوده و برای انجام آن با یکدیگر همکاری دارند را پشتیبانی می کند.

 

کنفرانس از راه دور الکترونیکی :

استفاده از ارتباط الکترونیکی است که به چند نفر در مکانهای مختلف امکان می دهد به طور همزمان کنفرانس داشته باشد و ساده ترین نوع آن کنفرانس تلفنی است و ضعف اصلی آن عدم برقراری ارتباط رو در رو است.

 

کنفرانس اینترنتی :امکان برقراری ارتباط  بین دو یا هزاران نفر را در اینترنت فراهم می کند.

 

ابزارهای همکاری بلاد رنگ : اینترنت – شبکه های داخلی و خارجی امکانات بالقوه زیادی را برای تعادل بلادرنگ و همزمان افرادی که در گروه کهر می کنند را فراهم می کنند. ابزار RTC  از ارتباط همزمان اطلاعات متنی و گرافیکی پشتیبانب می کنند.

 

وایت بردهای کامپیوتری :

شبیه به وایت بردهای " دنیای واقعی " هستند ولی با یک تفاوت که به حای اینکه تنها یک نفر جلوی تخته ایستاده و روی آن بنویسد تمامی شرکت کنندگان می توانند در این فرآیند سهیم باشند.

 

به اشتراک گذاری صفحه نمایش :

در کا رگروهی اعضا گروه می توانند با استفاده از نرم افزار به اشتراک گذاری صفحه نمایش بر روی سند یکسانی که هر کاربر آن را در صفحه نمایش کامپیوتر شخصی خود می بینند و کار می کنند.

 

ویدئو فوری :

نونوعی اتاق گفتگوی ویدئوی است که امکان گفتگوی بلادرنگ به همراه مشاهده یکدیگر را فراهم می کند.

13

 

یکپارچه سازی و بسته های گروه افزار :

چون فناوری گروه افزار مبتنی بر کامپیوتر هستند عاقلانه است که آنها را با فناوری های کامپیوتر ی دیگر و یا فناوری های از طریق کامپیوتر کنترل می شوند یکپارچه سازیم.

 

نرم افزار Lotus Notes/Domino   :

یکی از پرکاربردی ترین  بسته های گروه افزاری است که این نرم افزار امکاناتی چون قابلیت همکاری بر خط پیام رسانی فوری و ایجاد توافق رای گیری و رده بندی و ... را فراهم می کند.

 

نرم افزار اجتماعی : نرم افزاری است که از تمایلات واقعی انسان پشتشبانی می کند و این طبقه شامل گروه افزار و ابزارهای مدیریت دانش و ارتباط دیگر مانندوبلاگ ( بلاگ) و یکی ( سایتی است که بسیاری از نویسندگان آثار خود را در آن را درج می کنند )و تعداد زیادی از محصولات دیگر .

 

آموزش الکترونیکی :

آموزشی است که اینترنت از آن پشتیبانی می کند این نوع آموزش می تواند پشتیبان آموزش سنتی باشد.آموزش الکترونیکی تنها یک کانال از آموزش راه دور است و برخی از مراحل آموزش الکترونیکی به صورت رو در رو انجام می گیرد.

 

دانشگاه مجازی :

دانشگاهی که دانشجویان از خانه یا مکان خارج از دانشگاه از طریق اینترنت دوره های آموزشی را می گذرانند.

 

آموزش سازمانی بر خط :

بسیاری از سازمان های تجاری همانند موسسات آموزشی در برخی دوره ها از آموزش الکترنیکی  استفاده می کنند فناوری های آموزشی مبتنی بر وب به  سازمان ها امکان می ده د تا کارمندان خدو را به روز نگه دارند و آموزش از طریق اینترنت می توانند همه روزه و 24 ساعته انجام شوند.

 

کار مجازی و کار از راه دور :

محیط های کار مجازی به محیط های کار مجازی به تیم های کاری که از لحاظ جغرافیایی پراکنده  هستند تیم های پروژه بین المللی و تیم های بین سازمانی و محیط های کاری غیر سنتی مانند سازمان های مجازی – مراکز کاری بسیار و کار از را دور گفته می شوند.

 

کار از را دور: به تمهیداتی گفته می شود که از طریق آن کارمندان می توانند معمولا با استفاده از کامپیوتری که به محل کار آنها متصل است از خانه و مکان مشتری و.. تقریبا تمام فناوری های گروه افزار را می توان برای پشتیبانی  از کار  از راه دور مورد استفاده قرار داد.

 

اخلاق در شبکه :

موضوعات اخلاقی قانون و امنیت بسیاری نتیجه استفاده از شبکه های الکترونیکی به طور عام و اینترنت به طور خاص به وجود آمده اند در این چند موضوع اخلاقی را به طور منتخب از میان سایر موضوعات طرح می کنیم.

 

حریم خصوصی و اخلاقیات در پست الکترونیکی :

افزایش کاربرد پست الکترونیکی مساله ی حریم خصوصی را به وجود آورده است .در حالی نامه ها مهر و موم می شوند مطالب پست الکترونیکی باز هستند (مگر اینکه رمز دار شوند).

حق آزادی :

انتشار اطلاعاتی مانند نژاد پرستانه و غیر اخلاقی پست الکترونیکی گروههای خبری و تابلوهای اعلانات  الکترونیکی ممکن است برخی افراد را ناراحت کند.ولی انتشار چنین اطلاعاتی در ایالت متحده حقی طلقی می شود که تئسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

14

 

حق انحصاری نشر:

مطالبی که در اینترنت به آن دسترسی دارید ممکن است در حیطه عمومی قرار گیرد. و هر کسی می تواند از آ« استفاده کند. بسیاری از مطالب اینترنت نه در حیطه نسخه برداری آزاد و نه دارای حق انحصاری نشر تعیین شده اند بنابراین حداقل از نقطه نظر اخلاقی باید به عنوان مطالب دارای حق انحصاری نشر محسوب گردند.

 

حریم خصوصی اطلاعات بیماران :

در ایالت متحده شبکه های درمانی تخصصی بر خط زیادی مانند تله که بیماران مبتلا به سل را شناسایی می کند تا مناسب ترین دارو را برایشان تجویز کند موجودند و امکان سوئ استفاده از این سیستم  ها وجود دارد.

 

رفتارهای اینترنتی :

دو رفتار معروف در اینترنت وجود دارد که شامل پخش هرزنامه ها و پیام های آتشین است.

پخش هرزنامه ها به پخش بی هدف پیام ها بدون توجه به تناسب شان گفته می شود از آنجا که هرزنامه ها به طور وسیعی برای تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرند ویکی از مشکلات اصلی دنیای بر خط محسوب می شوند.

 

تبلیغات ناخواسته :

شکل گسترش یافته از هرزنامه نگاری استفاده از نامه های به  درد نخور است که ممکن است سیستم های تامین کننده را کند می کند و موجب آزار افراد می شود.

 

نظارت بر نحوه استفاده کارکنان از اینترنت :

برخی شرکت ها از نرم افزارهای ویژه ای استفاده می کنند که بر زمان استفاده هر کارمند از اینترنت با  آدرس سایت نظارت دارد.هدف از بین برون سوئ استفاده از دسترسی در ساعات کاری و دسترسی به سایت های ناشایست است.

 

نظارت بر نحوه استفاده دانشجویان از اینترنت :

بعضی از دانشگا ها بر فعالیت های دانشجویان در اینترنت نظارت می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

                                              فصل چهارم

بخش اول :

 

برنامه سازمان با سازمان ((B2B :

در این نوع برنامه خریداران فروشگاه و تراکنش های سازمان ها را در بر می گیرند.

 

مهمترین برنامه های B2B :

     1- بازارهای فروش   2- بازارهای خرید    3- تبادلات الکترونیکی

 

بازارهای فروش:

در این نوع بازارها سازمانها سعی در فروش محصولات یا خدمات خود بطور الکترونیکی با سازمانهای دیگر از طریق بازار الکترونیکی خصوصی دارند.

 

بازارهای خرید :                             

سازمانها  محصولات یا خدمات مورد نیاز را از سازمان های دیکر بطور الکترونیکی خریداری می کنند.

 

تبادلات الکترونیکی :

بازارهای الکترونیکی کخ در آن خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارد و ورود برای همه آزاد است.

 

چهار نوع تبادل وجود دارد:

    1-توضیع کنندگان عمودی برای موارد خاص      2-تبادل عمودی برای مواد غیر مستقیم

    3-توضیع کنندگان افقی                                  4- تبادلات کارکردی

 

تجارت الکترونیکی درون سازمان :

تجارت الکترونیکی که نه نتها بین شرکتها تجاری بلکه در درون سازمانها نیز انجام می شود.

 

تجارت الکترونیکی سازمان  B2E :

شرکتها از طریق شبکه داخلی اطلاعات را بین کارمندانش منتشر می کند.

 

دولت الکترونیک :

عبارت است از استفاده از فناوری اینترنت بطور عام و تجارت الکترونیکی  بطور خاص برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به شهروندان  و... .

 

منافع دولت الکترونیک :

1- اثر بخشی و کارایی فعالیت های دولتی 2- فرصتهای بیشتری به شهروندان می دهد تا باز خوری مناسب فراهم کند

3- باعث ایجاد تغیرات در ارتباط میان شهروندان و دولت می شود.

 

برنامه های دولت الکترونیک :

1-    دولت با شهروندان G2C  2- دولت با سازمان G2B  3- دولت با دولت G2G

 

تجارت الکترونیکی فرد با فرد :

به تجارتی کفته می شود که هم خریدار و هم فروشنده افراد حقیقی هستند C2C

 

خدمات اصلی تجارت الکترونیکی :

زیر ساخت الکترونیکی – فرآیند الکترونیکی – بازار الکترونیکی – گروه های الکترونیکی – خدمات الکترونیکی

16

 

روش پرداخت الکترونیکی :

چک های الکترونیکی – کارت های اعتباری الکترونیکی – کارت های خرید – پول نقد الکترونیکی -  کارت های ارزش انباشته پولی – کارت های هوشمند – پرداخت های فرد به فرد – پیش پرداخت ها و پرداخت های الکترونیکی صورت حساب ها – پرداخت صورت حساب ها در خور پروازها

 

الزامات امنیتی در پرداخت الکترونیکی :

تایید – یکپارچه گی – مقابله با انکار – حفظ حریم خصوصی – ایمنی

 

مسائل اخلاقی در کسب و کار الکترونیکی :

حریم خصوصی – ردیاب از طریق وب – از دادن شغل – عدم واسطه گری و واسطه گری مجرد

 

مسائل قانونی در تجارت الکترونیکی :

1-    کلاهبرداری در اینترنت : سهام ها و حراجی ها مکان مناسبی برای کلاهبرداری داریند

2-    اسامی دامنه : آدرس های اینترنتی را گویند.

3-    احتکار اینترنتی : اسامی دامنه به منظور فروش آنها با قیمت بالاتر در آینده را گویند.

 

دلایل اصلی شکست در تجارت الکترونیکی :

رقابت بسیار شدید – مدل های در آمد نادرست – نبود برنامه ریزی کافی – جریان نقدی نا کافی

 

راه های کلیدی برای موفقیت در تجارت الکترونیکی :

مدل درامد مناسب – سرمایه گذاری در دوره ی اول – انتخاب محصولات مناسب برای بر خط – ورود یک حیطه با رقبای نه چندان زیاد – برنامه ریزی مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

                                                           فصل پنجم

بخش اول :

 

پردازش و تجارت سیار :

بررسی و مزایا و محرک ها

 

چشم انداز تجارت سیار :

در محیط پردازش قدیمی استفاده از کامپیوتر محدود بود. اگر افراد بتوانند از فناوری اطلاعات در محل کار یا در حال سفر استفاده کنند اثر بخشی آن ها به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

 

تجارت سیار:

به هر تجارت یا کسب و کار الکترونیکی که در محیط های بی سیم و به ویژه  از طریق اینترنت صورت پذیرد تجارت  سیار می گویند.

 

خصوصیات و عوامل محرک پردازش سیار :

 

خصوصیات ویژه  : 1- سیار بودن 2- دسترسی وسیع => حضور فرامکانی – سهولت – اتصال فوری – شخصی سازی – محلی کردن محصولات و خدمات

 

عوامل محرک :دسترسی گسترده به تجهیزات سیار – عدم نیاز به کامپیوتر شخصی – فرهنگ موبایل – فشار فروشنده ها – کاهش قیمت ها و افزایش کاربرد ها – بهبود پنهانی باند

 

زنجیره ی ارزش و مدل های در آمد تجارت سیار :

انواع متعددی از فروشندگان خدمات اداری ارزش افزوده را در تجارت سیار ادامه می دهند. این موارد شامل : درگاه های سیار – تبلیغ کنندگان – فروشندگان نرم افزار – ارائه دهندگان محتوا – ارائه دهندگان شبکه های سیار و غیره می باشند.

 

زیر ساخت پردازش سیار :                                     

 

1-    سخت افزار : تلفن همراه – صفحه کلید قابل اتصال – PDA – پی جو های تعادل – تلفن های دارای صفحه نمایش – پست الکترونیکی همراه  و ...

 

2-    نرم افزار : توسعه ی نرم افزار برای تجهیزات بی سیم چالش بر انگیز است . چون هیچ استاندارد جامع و کاملی برای برنامه های بی سیم وجود نداشته است.

 

3-    شبکه های گسترده بی سیم : موفقیت پردازش سیار به قابلیت های سیستم ارتباطی WWAN بستگی دارد.

4 نسل ارتباط اینگونه مجزا می شوند =>

 1G :نسل اول فناوری بی سیم  

 2G : نسل دوم فناوری دیجیتال بی سیم

  2.5G : یک فناوری بینا بینی برای ارزیابی است که می توتند شامل تصاویر محدود نیز باشد

4G :نمایش سریع تری از داده های چند رسانه ای را فرتهم می کند.

4-    پروتکل های ارتباطی در WWAN :سه پروتکل عمده است =>

1-دسترسی چند گانه با توضیع فرکانس

2-دسترسی چندگانه با توضیع زمان

3-دسترسی چند گانه با توضیع کد

18

      5-شبکه های محلی بی سیم و Wi – Fi : شبکه های محلی بی سیم داده را از طریق امواج هوا و  در فواصل کم ارسال . دریافت می کند. در پیکر بندی معمول –فرستنده که نقطه ی دسترسی بی سیم نامیده می شود از طریق آنت از یک مو قیعت ثابت LAN کابلی یا ماهواره متصل می شود تا بتواند به اینترنت وصل شود .

 

      6-شبکه های شخصی بی سیم : نوعی از WLAN است که افراد در دفاتر شخصی خود دارند و می توانند کامپیوتر های شخصی - PDA  - گوشی های همراه و دستگاهای پخش موسیقی دیجیتال که یکدیگر را رد یابی  مرده و با هم تعادل دارند به هم متصل می کنند .

 

      7-موانع رشد تجاری Wi – Fi :دو عامل هزینه و امنیت مانع رشد هستند.یکی از اهداف اصلی این است که ضعف امنیت در نقاط  Wi – Fi مشخص می شود. Wi – Fi یک سیستم داخلی امنیتی به نام پروتکل رمز گزاری بی سیم که ارتباط بین دستگاه های   مشتری و نقطه دسترسی بی سیم را رمز گذاری می کند.

 

      8-مباحث امنیت و پردازش سیار : از آنجا که تراکنش های تجارت سیار در نهایت به اینترنت کابلی ختم می شود بسیاری از فرآیند ها و رویه ها و فناوری های مورد استفاده برای ایمن کردن تراکنش ها ی تجاری الکترونیکی می توانند در محیط های سیار به کار برده شوند.

 

     9-سیستم های صوتی برای تجارت سیار : طبیعی ترین روش ارتباط انسانی صوت است. اکنون در کامپیوتر ها نیز               ارتباط صوتی می تواند با استفاده از میکروفن و کارت صدا صورت  پذیرد. از مزایای فناوری صوتی – قابلیت محل آن        ها و مزیت دیگری  سرعت آنها ست.

 

درگا های صوتی :

وب سایتی با واسطه ی صوتی است .یک شماره تلفن مشخص شما را به وب سایتی وصل می کند کخ می توانید شفاها از آن در خواست اطلاعات کنید . این سیستم اطلاعات را پیدا کرده آن را به یک پاسخ صوتی کامپیوتر تبدیل می کند و به شما می گوید.

 

برنامه های سیار در خدمات مالی :

  1-بانکداری سیار  2- سیستم های پرداخت الکترونیکی بی سیم  3- ریز پرداخت ها  4-کیف پول سیار پرداخت صورت حساب بی سیم

 

خرید و تبلیغات و تامین محتوای سیار :

برمانه های سازمان با تجارت سیار مانند تجارت الکترونیکی در 3 حوزه اصلی خرید و تبلیغات و تامین محتوا در ازای دستمزد متمرکز هستند.

 

برمانه های سیار درون سازمان و سازمان :

کارکنان سیار کسانی هستند که خارج از محوطه سازمان کار می کنند و به همان داده های سازمانی که د ردسترس کارکنان درون شرکت هست نیاز دارند.با این وجود ممکن است که وقتی کارمندان خارج از دفتر خود هستند استفاده از وسایل کابلی پر زحمت وبا غیر ممکن است.راه حل => به کارگیری هزاران تجهیزات  سیار کوچک تر و ساده تر است. 

 

تجهیزات پوشیدنی :

کارکنانی که بر روی ساختمان ها یا سایر مکان ها یی که بالا رفتن از آنها سخت است کار می کنند با شکل خاصی از تجهیزات بی سیم به نام تجهیزات پوشیدنی مجهز هستند.مانند => صفحه های نمایش – دوربین – صفحه نمایش لمسی – صفحه کلید – مترجم گفتاری

 

 

 

19

بخش دوم :

 

 

پزشکی از راه دور بی سیم  :

امروزه دو نوع مختلف از فناوری برای پزشکی از راه دور استفاده می کنند : 1- ذخیره داده ها و انتقال دیجیتالی از یک مکان دیگر  2- کنفرانس دیدوئی

 

تجارت مکان محور :

تجارت مکان محور به بومی سازی محصولات و خدمات می پردازد.

 

خدمات اصلی تجارت مکان محور حول 5 ناحیه کلیدی می گردد : 1- مکان 2- رهیابی 3- تهیه نقشه 4- زمان بندی

 

ارائه خدمات مکان محور مستلزم فناوری مکان محور و شبکه ذیل است : 1- تجهیزات تعین موقعیت 2- مرکز تعیین مکان سیار 3- فناوری مکان محور 4- محتوای جغرافیایی 5- محتوای مختص مکان 6- سیستم مکان یاب جهانی

 

سیستم مکان یاب جهانی :

سیستم مکان یاب جهانی سیستم بی سیم است که با استفاره از ماهواره ها کاربران را قادر می سازد موقعیت مکانی خود را در هر نقطه روی زوین مشخص کنند.

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی :

مکانی که توسط GPS ارائه می شوند در قالب عرض و طول جغرافیایی بیان می گردد.

 

یکپارچه سازی بی سیم :

به یکپارچه سازی کامپیوترها و وسائل ارتباطی بی سیم جهت ارتقاء جریان اطلاعات گفته می شود.

 

موانع تجارت غیر سیار :

 

چه چیز مانع بکار گیری گسترده مکانی محور است ؟

1- دقت        2-توجه سود – هزینه        3-پهنای باند شبکه های GSM     4-تهاجم به حریم خصوصی

 

پردازش زمانی و آگاهی از زمان :

 

موقعیت مکانی می تواند عامل تمایز مهمی در خدمات تبلیغاتی باشد.

آگاهی از زمان بخشی از پردازش زمانی است که از طریق درک کاربر و موقعیت زمانی او و برنامه ها و اطلاعات مورد استفاده در مجموعه اهداف او مربوط می شود.

 

برخی از کارهایی که امروزه توسط سیستم اتوماسیون پشتیبانی می شوند عبارت ان از :

1-    روشناسایی  2- مدیریت انرژی  3- کنترل آب  4- امنیت ارتباطات  5- تئاتر خانگی

 

 

 

                                                              پایان

 

 

                                                                 

20

 

[ سه‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1390 ] [ 01:12 ق.ظ ] [ mohammad ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 2224